ماموریت:

فلسفه وجودی شرکت راهبردی توسعه بهره‌وری ققنوس، حرکت به سمت اهداف ملی بهره‌وری، به منظور ارتقای مستمر بهره‌وری سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی و همچنین صنایع سبک و سنگین می‌باشد، که نتیجه آن تحقق پیشرفت پایدار ایران خواهد بود.

شرکت فلسفه وجودی خود را از طریق موارد ذیل محقق می‌نماید:

 • سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، پایش، رصد راهبردی و ارزیابی بهره‌وری در سطوح شرکت‌ها و سازمان‌های مخاطب آن و شبکه‌سازی و توانمندسازی ذینفعان 
 • هدایت‌گری و تسهیل‌گری در راستای استقرار چرخه بهره‌وری در شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در بخش‌های اقتصادی و صنعتی
 • ارائه ایده‌های نوآورانه و ایده‌پردازی و نظریه‌پردازی در حوزه بهره‌وری و هدایت آن به سمت نیازهای کلیدی ایران آباد

ارزش‌های محوری:

شرکت راهبری توسعه بهره‌وری ققنوس با باور به ارزش‌های زیر، خود را متعهد به رعایت این ارزش‌ها در تدوین، اجرا و ارزیابی تمامی اهداف و برنامه‌های خود می‌داند.

 • منافع و مصالح ایران: التزام به منافع و مصالح کشور عزیزمان ایران 
 • دغدغه تحول و اصلاح فرهنگ بهره‌وری: دغدغه اصلاح و تحول در راستای بهره‌وری پیش-ران اصلی تشکیل این شرکت بوده و لذا معتقدیم حفظ و استمرار این دغدغه باید به عنوان یک ارزش محوری همواره مورد توجه قرار گیرد.
 • نظم در امور: بر این باوریم که نظم در امور ضامن تعالی سازمان و رضایت ذیحقان سازمان خواهد بود. لذا خود را در همه فعالیت‌ها متعهد به نظم در امور به عنوان یک ارزش محوری می‌دانیم.
 • مسئولیت پذیری و وفای به عهد: ما به مسئولیت پذیری در کار اعتقاد جدی داریم. تنها مسئولیت هایی را می پذیریم که متناسب با شایستگی های مان باشد و به تعهدات خود پایبند خواهیم بود.
 • شایسته محوری و تخصص گرایی: بر این باوریم که مدیران، کارشناسان و مشاوران متعهد و متخصص از مهمترین ارکان پیشرفت مبتنی بر عدالت هستند. لذا همواره سعی خواهیم کرد شایسته پروری، شایسته‌گزینی و تخصص‌گرایی را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم.
 • تصمیم‌گیری مبتنی بر خردجمعی و فعالیت مبتنی بر تعاون و کار گروهی: خود را متعهد به بهره‌گیری از خردجمعی خبرگان و نخبگان در تصمیم‌گیری می‌دانیم.
 • سخاوت در نشر اطلاعات و دانش: بر این باوریم که جریان پویا و آزاد اطلاعات و دانش موجب هم افزایی، نوآوری و خلق دانش می شود. در نتیجه سخاوت در نشر دانش و اطلاعات در چارچوب قوانین و اصول اخلاقی و پرهیز از بخل و تنگ نظری در این امر را بر خود فرض می دانیم.
 • تکریم مخاطبان، کارکنان و ذینفعان: بر مبنای تأکید سنن و تشریع الهی بر لزوم حفظ کرامت انسانی در هر نوع فعالیت اجتماعی، تکریم و پاس‌داشت منزلت مخاطبان، کارکنان و سایر ذینفعان را بر خود فرض می‌دانیم.

چشم انداز:

با اتکال به خداوند متعال شرکت راهبری توسعه بهره‌وری ققنوس در افق برنامه‌ریزی‌های پنج ساله خویش، بنا دارد تا موثرترین شرکت بخش خصوصی تنظیم‌گر هوشمند و هم‌افزا با شرکت‌های صنعتی و تجار کشور در حوزه بهره‌وری خواهد بود. شرکت در افق چشم‌انداز خود واجد ویژگی‌های ذیل می‌باشد:

سازمانی پیشرو، چابک و تمدن‌ساز در زیست‌بوم حکمرانی کشور و تنظیم‌گر موثر بهره‌وری نظامات کلیدی و زنجیره‌های ارزش در راستای افزایش رقابت‌پذیری ملی؛

دارای شبکه اساتید، مشاوران و متخصصان توانمند، کارا و موثر در ارائه خدمات مشاوره به بخش حاکمیتی، عمومی و خصوصی؛

موفق در استقرار چرخه بهره‌وری در تمامی موسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی در سطح ملی و استانی؛

بازوی موثر سازمان ملی بهره‌وری ایران در تحقق رشد اقتصادی هدف از محل بهره‌وری؛