مقاله دکتر حامد فضل‌الله‌ تبار، متخصص ایرانی در مجله تخصصی p-insight سازمان بهره‌وری آسیایی منتشر شد.

سخنرانی علمی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه دامغان با موضوع «تحلیل کسب‌وکار برای بهره‌وری صنایع کوچک و متوسط (SMEs)» در سری برنامه‌های گفت‌وگوی بهره‌وری سازمان بهره‌وری آسیایی (APO Productivity Talk) به‌صورت مقاله در نشریه تخصصی p-insight این سازمان بین‌المللی منتشر شده است.

در این مقاله بر ماهیت و اهداف تجزیه و تحلیل کسب‌وکار، تجزیه و تحلیل داده‌های کسب‌وکار  SME، نحوه شروع فرایند تجزیه و تحلیل کسب‌وکار، نحوه تجزیه و تحلیل داده‌های کار درSME ها، فرایندهای تجزیه و تحلیل کسب‌وکار، تکنیک‌های تجزیه و تحلیل کسب‌وکار تمرکز شده است.

شایان ذکر است، مجله تخصصی P-insight متشکل از مجموعه مقالات دانشمندان حوزه بهره‌وری است که پس از حضور و سخنرانی در سلسله برنامه‌های گفت‌‌وگوی بهره‌وری، موضوع سخنرانی‌شان به رشته تحریر در آمده و منتشر می‌شود. هدف از انتشار این مجله، دسترسی جامعه علمی و کارشناسان به دستاوردهای علمی و ارتقای علم و دانش در زمینه بهره‌وری است.

https://www.npo.gov.ir/news/id/3606/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-p-insight-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C